نمونه برداری-کلینیک شانا

نمونه برداری سوزنی از تیرئید و توده های سر و گردن