مشاوره رایگان است.

حضوری و غیر حضوری

جهت دریافت مشاوره و گرفتن وقت شماره تماس خود را وارد کنید.

*مشاوره رایگان است*

فیلم های عمل زیبایی بینی (تیپ پلاستی)

فیلم عمل زیبایی بینی (تیپ پلاستی)

تیپ‌‌پلاستی همون عمل بینی هستش اما یه تکنیک انحصاری مخصوص کلینیک شانا هست
تو‌این تکنیک خبری از بیهوشی نیست
از گچ و تامپون هم خبری نیست
از فیتیله و‌مش هم‌مطلقا‌ خبری نیست
توسط جراح متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر مجید ایرانی
به ظرافت بخیه ها دقت کنید.
کلینیک شانا
کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت
*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_clinic
رای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

فیلم عمل زیبایی بینی (تیپ پلاستی)

توسط جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر مجید ایرانی
یه قبل و ‌بعد تیپ پلاستی ببینیم؟
به ظرافت بخیه ها دقت کنید.
بدون نیاز به بیهوشی
بدون نیاز به گچ
بدون نیاز به تامپون
بدون نیاز به مش
بدون درد و‌خون ریزی
کلینیک شانا کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت  شانا
*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_clinic
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

فیلم عمل زیبایی بینی (تیپ پلاستی)

توسط جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر مجید ایرانی
یه قبل و ‌بعد تیپ پلاستی ببینیم؟
به ظرافت بخیه ها دقت کنید.
بدون نیاز به بیهوشی
بدون نیاز به گچ
بدون نیاز به تامپون
بدون نیاز به مش
بدون درد و‌خون ریزی
کلینیک شانا کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت  شانا
*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_clinic
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

فیلم قبل و بعد عمل زیبابی بینی (تیپ پلاستی) بینی گوشتی

عمل زیبایی بینی (تیپ پلاستی)
توسط جراح متخصص گوش و حلق و بینی
یه قبل و ‌بعد تیپ پلاستی ببینیم؟
به ظرافت بخیه ها دقت کنید.
بدون نیاز به بیهوشی
بدون نیاز به گچ
بدون نیاز به تامپون
بدون نیاز به مش
بدون درد و‌خون ریزی
کلینیک شانا
کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت
*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_clinic
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

فیلم عمل تیپ پلاستی بینی استخوانی

توسط جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر مجید ایرانی
عمل زیبایی بینی (تیپ پلاستی)
یه قبل و ‌بعد تیپ پلاستی ببینیم؟
به ظرافت بخیه ها دقت کنید.
بدون نیاز به بیهوشی
بدون نیاز به گچ
بدون نیاز به تامپون
بدون نیاز به مش
بدون درد و‌خون ریزی
کلینیک شانا
کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت
*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_clinic
رای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

فیلم عمل تیپ پلاستی

توسط جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر مجید ایرانی
عمل زیبایی بینی (تیپ پلاستی)
یه قبل و ‌بعد تیپ پلاستی ببینیم؟
به ظرافت بخیه ها دقت کنید.
بدون نیاز به بیهوشی
بدون نیاز به گچ
بدون نیاز به تامپون
بدون نیاز به مش
بدون درد و‌خون ریزی
کلینیک شانا
کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت
*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_clinic
رای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

فیلم عمل تیپ پلاستی بینی استخوانی

عمل زیبایی بینی (تیپ پلاستی)

توسط جداح متخصص گوش و حلق و بینی

یه قبل و ‌بعد تیپ پلاستی ببینیم؟

به ظرافت بخیه ها دقت کنید.

بدون نیاز به بیهوشی

بدون نیاز به گچ

بدون نیاز به تامپون

بدون نیاز به مش

بدون درد و‌خون ریزی

کلینیک شانا

کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت

توسط دکنر متخصص گوش و حلق و بینی و عضو جراحان پلاستیک ایران دکتر مجید ایرانی

*مشاوره رایگان*

اینستاگرام : shana_clinic
رای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

فیلم عمل تیپ پلاستی بینی استخوانی

عمل زیبایی بینی (تیپ پلاستی)

توسط جداح متخصص گوش و حلق و بینی

یه قبل و ‌بعد تیپ پلاستی ببینیم؟

به ظرافت بخیه ها دقت کنید.

بدون نیاز به بیهوشی

بدون نیاز به گچ

بدون نیاز به تامپون

بدون نیاز به مش

بدون درد و‌خون ریزی

کلینیک شانا

کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت

*مشاوره رایگان*

اینستاگرام : shana_clinic
رای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

یه تیپ پلاستی شیک دیگه ببینیم؟

تیپ‌‌پلاستی همون عمل بینی هستش اما یه تکنیک انحصاری مخصوص کلینیک شانا هست

تو‌این تکنیک خبری از بیهوشی نیست

از گچ و تامپون هم خبری نیست

از فیتیله و‌مش هم‌مطلقا‌ خبری نیست

توسط جراح متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر مجید ایرانی

به ظرافت بخیه ها دقت کنید.

کلینیک شانا

کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت

*مشاوره رایگان*

اینستاگرام : shana_clinic
رای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

یه تیپ پلاستی شیک دیگه ببینیم؟

تیپ‌‌پلاستی همون عمل بینی هستش اما یه تکنیک انحصاری مخصوص کلینیک شانا هست
تو‌این تکنیک خبری از بیهوشی نیست
از گچ و تامپون هم خبری نیست
از فیتیله و‌مش هم‌مطلقا‌ خبری نیست
توسط جراح متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر مجید ایرانی
به ظرافت بخیه ها دقت کنید.
کلینیک شانا
کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت

*مشاوره رایگان*

اینستاگرام : shana_clinic
رای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

فیلم یه تیپ پلاستی شیک مردانه دیگه ببینیم؟

تیپ‌‌پلاستی همون عمل بینی هستش اما یه تکنیک انحصاری مخصوص کلینیک شانا هست

تو‌این تکنیک خبری از بیهوشی نیست

از گچ و تامپون هم خبری نیست

از فیتیله و‌مش هم‌مطلقا‌ خبری نیست

توسط جراح متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر مجید ایرانی

به ظرافت بخیه ها دقت کنید.

کلینیک شانا

کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت

*مشاوره رایگان*

اینستاگرام : shana_clinic
رای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

یه تیپ پلاستی شیک دیگه ببینیم؟

تیپ‌‌پلاستی همون عمل بینی هستش اما یه تکنیک انحصاری مخصوص کلینیک شانا هست
تو‌این تکنیک خبری از بیهوشی نیست
از گچ و تامپون هم خبری نیست
از فیتیله و‌مش هم‌مطلقا‌ خبری نیست
توسط جراح متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر مجید ایرانی
به ظرافت بخیه ها دقت کنید.
کلینیک شانا
کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت
*مشاوره رایگان*

اینستاگرام : shana_clinic

رای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

فیلم یه تیپ پلاستی شیک مردانه دیگه ببینیم؟

تیپ‌‌پلاستی همون عمل بینی هستش اما یه تکنیک انحصاری مخصوص کلینیک شانا هست

تو‌این تکنیک خبری از بیهوشی نیست

از گچ و تامپون هم خبری نیست

از فیتیله و‌مش هم‌مطلقا‌ خبری نیست

توسط جراح متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر مجید ایرانی

به ظرافت بخیه ها دقت کنید.

کلینیک شانا

کلینیک تخصصی جراحی های سر و صورت

*مشاوره رایگان*

اینستاگرام : shana_clinic
رای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید :۰۹۰۳۲۲۲۲۶۷۵ \ ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵ / ۰۲۱۲۲۱۴۰۰۲۰

برای مشاوره آنلاین و اطلاع از قیمت های ما در واتساپ به ما پیام دهید یا با شماره زیر تماس بگیرید.